1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Danmarks Veganske Forening.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune.

Stk. 3. Foreningen er landsdækkende.

2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er:

a) at samle mennesker med interesse for vegansk mad og levevis og styrke fællesskabet via årlige arrangementer.

b) at udbrede budskabet om veganisme til samfundet via positive sociale begivenheder, arrangementer og happenings med fokus på lækker mad, sundhed, miljø og dyrs ret til liv og frihed.

3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 2. Indmeldelse sker via danmarksveganskeforening.klub-modul.dk

Stk. 3. Børn under 15 år optages gratis. Kontingentpligten indtræder førstkommende kalenderår efter, at barnet er fyldt 15 år.

Stk. 4. Udmeldelse sker via danmarksveganskeforening.klub-modul.dk

Stk. 5. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert kalenderår.

4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt og indkaldes med mindst 1 måneds varsel.

Stk. 3. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er kun betalende medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, og børn under 15 år har ikke stemmeret.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

-          Valg af dirigent

-          Valg af referent

-          Valg af stemmetæller

-          Nyt fra foreningen

-          Økonomi: Regnskabsaflæggelse, godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent

-          Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer: 1 forperson, 1 næstforperson 1 kasserer samt 2 menige medlemmer

-          Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

-          Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

-          Behandling af indkomne forslag

-          Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned forud for den ordinære generalforsamling.

Stk. 6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med kvalificeret flertal (2/3 af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for forperson og næstforperson. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er kommet til bestyrelsens kendskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 1-årig periode, således at der hvert år vælges 5 medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med foreningens værdigrundlag, nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor blandt andet det kommende års aktiviteter diskuteres.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5. Forperson og næstforperson indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når bestyrelsen skønner det nødvendigt.

Stk. 6. Kun veganere kan vælges til bestyrelsen. At være veganer defineres som en måde at leve på, der søger så vidt det er praktisk muligt, at ekskludere alle former for udnyttelse, og mishandling, af dyr til mad, beklædning og alle andre formål. I praksis betyder det, at veganere bestræber sig på at undgå alle animalske produkter som kød, mælk, æg, honning, læder, uld, produkter testet på dyr, cirkus med dyr, zoologisk have mm.

Stk. 7. Bestyrelsen kan oprette lokalafdelinger, som står for at afholde aktiviteter i foreningens navn lokalt. Lokalafdelingernes aktiviteter ledes af en lokalkoordinator. Senest en måned efter den ordinære generalforsamling i foreningen, vælges en ny lokalkoordinator og en lokalkoordinator-suppleant i hver lokalafdeling. Lokalkoordinatorens opgaver er at holde lokalafdelingen aktiv ved at indkalde til møder og opfordre til aktivitet, samt at holde kontakt til bestyrelsen om de lokale aktiviteter.

Stk. 8. Lokalkoordinator og -suppleant skal være medlem af foreningen.

7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af forpersonen alene. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

Stk. 3. Der kan ikke foretages vedtægtsændringer, der strider imod foreningens formål og værdigrundlag.

10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

11. Datering

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 20. august 2016.